Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Deti predškolského veku (2 - 6 rokov)

  • poskytujeme rady pri výchove a podpore vývinu vášho dieťaťa
  • pomáhame deťom zvládnuť vstup do materskej alebo základnej školy (vyrovnať sa s novým prostredím, zvládnuť prípadné ťažkosti)
  • vyhľadávame nadané a talentované deti a usmerňujeme ich osobnostný a školský vývin
  • v prípade pochybností zisťujeme, či je dieťa ľavák alebo pravák
  • pomáhame pri riešení výchovných a vývinových problémov (nesmelé, pasívne, úzkostlivé, nepokojné, nesústredené, vzdorovité, agresívne dieťa alebo zmeny správania sa dieťaťa vplyvom rôznych rodinných a školských problémov)
  • posudzujeme školskú spôsobilosť vášho dieťaťa (zrelosť a pripravenosť)
  • deťom s odloženou školskou dochádzkou pomáhame v rozvoji nezrelých psychických schopností a zlepšení ich pripravenosti na úspešné zvládnutie požiadaviek 1.ročníka ZŠ
  • ponúkame stimulačné programy pre rozvoj psychických funkcií dieťaťa
  • poradíme pri predchádzaní školskej neúspešnosti, predchádzaní porúch učenia a porúch správania
Hore