Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Žiaci základnej školy (6 - 15 rokov)

Mladší školský vek (6 až 10 rokov)

 • realizujeme diagnostiku intelektovo nadaných žiakov a poskytujeme im a ich rodičom poradenský servis
 • hľadáme príčiny a možnosti riešenia problémov v učení
 • navrhujeme zaradenie detí do nultých ročníkov ZŠ
 • pomáhame deťom, ktoré majú ťažkosti v adaptácii na školu
 • uskutočňujeme diagnostiku špecifických vývinových porúch učenia a ponúkame reedukácie a terapie zamerané na konkrétneho klienta alebo skupinu klientov
 • poskytujeme odborné služby pri riešení výchovných a osobnostných problémov (detské neurózy, hyperaktivita, nesústredenosť, pomalé pracovné tempo, a pod.)
 • pomáhame deťom zo sociálne znevýhodneného alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia

 

Starší školský vek (11 - 15 rokov)

 • pomáhame riešiť problémy pri výchove i vzdelávaní
 • ponúkame komplexný odborný servis deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • doporučujeme integráciu detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania
 • uskutočňujeme poradenské intervencie klientom v ťažkých životných situáciách a zabezpečujeme psychoterapeutickú pomoc
 • posudzujeme profesionálnu orientáciu detí - pomáhame pri výbere vhodného typu školy a voľbe budúceho povolania
 • zabezpečujeme prevenciu pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi (prevencia šikanovania, týrania, agresívneho správania, užívania drog a pod.)
Hore